White Fleurs on Navy crossbody

White Fleurs on Navy crossbody

White Fleurs on Navy crossbody, fabric closeup view